SBP - Zarząd Oddziału < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego o charakterze społecznym, o stuletniej tradycji, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo z bibliotekarstwem i informacją naukową.

Celem stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej poprzez:

 • czynny udział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
 • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
 • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
 • integracja środowiska zawodowego,
 • podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
 • kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest wydawcą lub współwydawcą fachowych periodyków: "Bibliotekarz", "Poradnik Bibliotekarza", "Przegląd Biblioteczny", "Zagadnienia Informacji Naukowej". Wydawnictwo SBP przygotowuje do druku i wydaje rocznie kilkanaście pozycji książkowych. Działalność SBP, zarówno Zarządu Głównego, jak okręgów i kół, przedstawiona jest na stronie http://www.sbp.pl.

Najwyższą władzą SBP jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata, który uchwala statut oraz dokonuje wyboru władz. W poszczególnych województwach członków SBP reprezentują zarządy okręgów i zarządy oddziałów. Podstawową strukturą Stowarzyszenia jest koło SBP.

Przy Powiatowej Bibliotece Publicznej swoją siedzibę ma Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu. W skład sieradzkiego oddziału wchodzą: Koło SBP w Sieradzu oraz Koło SBP w Wieluniu.

 

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Na Oddziałowym Zjeździe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu
21 kwietnia 2017 r. wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

 • Katarzyna Szumska – przewodnicząca
 • Janina Andryszczak – sekretarz
 • Jolanta Świerkowska – skarbnik
 • Wanda Galus – członek
 • Anna Sworowska – członek
 • Sylwia Synowiec – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Maria Duszka
 • Katarzyna Pietrych
 • Lucyna Podsiadła

Siedziba i kontakt

98–200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4,
tel. 43 827 16 41,
e-mail: sbp.sieradz@gmail.com.

książki, multimedia - wszystko w jednym miejscu!
+ zaawansowane
+ wszystkie katalogi

© 2016 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu