O bibliotece:

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej rozpoczęła działalność dnia 2 grudnia 1948 r. Placówka otrzymała lokal w budynku Gminnej Rady Narodowej, w sali o powierzchni około 20 m2. Księgozbiór, przekazany przez Ministerstwo Oświaty, liczył 420 wol.

Pierwszym kierownikiem, jedynej wówczas placówki kulturalnej w gminie został Stanisław Stępień, który prowadził bibliotekę do roku 1954.

Zmiany kadrowe w bibliotece następowały często. Kolejno pracowały: Anna Sikorska, Maria Knopek, Romana Chartlińska, Barbara Chartlińska. Od roku 1968 do 2006 kierownikiem biblioteki była Krystyna Nowakowska. Obecnie funkcję tę pełni Agnieszka Musialska.

W 1955 r. nastąpił rozwój sieci bibliotecznej w gminie. Zorganizowana została Filia Biblioteczna we wsi Kuźnica Błońska. Działalność placówek stałych uzupełniał punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej we wsi Owieczki. Od roku 1974 Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej funkcjonuje w pełnym wymiarze godzin.

W roku 1958 biblioteka, po czterokrotnej zmianie lokalu, otrzymała pomieszczenie w nowowybudowanym Domu Kultury. Lepsze warunki lokalowe, nowe meble, zachęcały do korzystania z biblioteki. W roku 1958 zarejestrowano 244 czytelników, którzy korzystali z księgozbioru liczącego wtedy 2756 wol. Biblioteka propagowała swoje zbiory poprzez prowadzenie form pracy z czytelnikami: wieczory głośnego czytania dla młodzieży, spotkania z bajką dla najmłodszych.

Wraz z upływem lat zwiększał się księgozbiór biblioteczny, a wraz z nim liczba rejestrowanych czytelników.

W roku 1968 księgozbiór wynosił 3224 wol., zanotowano 631 czytelników i 5434 wypożyczenia. Dziesięć lat później dane przedstawiały się odpowiednio - 820 czytelników, 8344 wol. i 17186 wypożyczeń. W roku 1997 natomiast księgozbiór liczył 13182 wol., zarejestrowano 575 czytelników i 9486 wypożyczeń.

Na przełomie kwietnia i maja 1996 roku GBP w Klonowej zakupiła ze środków PFRON stanowisko komputerowe z oprogramowaniem bibliotecznym SOWA. Był to początek działań mających na celu zautomatyzowanie prac bibliotecznych. Przez okres 5 lat tworzono komputerowe bazy danych o księgozbiorze i czytelnikach biblioteki. Z początkiem 2001 roku uruchomiono komputerowy rejestr wypożyczeń i zwrotów. Był to moment przełomowy dla GBP w Klonowej, gdyż zaprzestano dotychczasowej metody rejestracji ręcznej na kartach książek i czytelników, prowadzonej przez 53 lata, od momentu powstania biblioteki.

W roku 2004 zakwalifikowano Bibliotekę w Klonowej do ogólnopolskiego programu „Ikonka” z którego biblioteka otrzymała 3 stanowiska komputerowe z przeznaczeniem ich do udostępnienia Internetu dla czytelników. Niestety w ówczesnym czasie gmina nie posiadała stałego łącza internetowego. Internet był udostępniany czytelnikom na drogim i wolnym łączu modemowym. Dopiero w roku 2006 powstała możliwość zainstalowania Neostrady, z której to możliwości biblioteka skorzystała.

____
* do przeglądania dokumentów PDF niezbędna jest przeglądarka PDF np. Foxit Reader lub Adobe Reader
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Sieradz ul. Żwirki i Wigury 4