Leśniczówka Pranie, miejsce pracy pisarskiej K. I. Gałczyńskiego i innych poetów - spotkanie z W. Kassem < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga.

Janusz Korczak